PUBLIKÁCIE

Právna poradňa v dvojtýždenníku Slovensko a reality zameraná na oblasť nehnuteľností

Petránová-Kováčiková, H.: „Článok 82 Zmluvy o ES a doktrína unikátnych zariadení“ In: Zborník z konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou na tému „Vybrané otázky aplikácie európskeho práva“, usporiadanej dňa 13. 6. 2006 Právnickou fakultou UK Bratislava

Petránová-Kováčiková, H.: „Koncepcia unikátnych zariadení“, In: Vybrané otázky aplikácie európskeho práva: zborník z medzinárodnej konferencie., Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2006

Petránová-Kováčiková, H. – Straka, J: „Niektoré formy porušenia článku 82 Zmluvy o ES“ (Sympóziá, kolokviá, konferencie), In: Aktuálne problémy medzinárodného práva: zborník z medzinárodnej konferencie konanej pri príležitosti 80. narodenín prof. JUDr. Juraja Cútha, Dr.Sc., Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007